Privacy statement

Your Next Workplace is een initiatief van Hospitality Group. Hospitality Group is een advies- en organisatiebureau op het gebied van huisvesting en facilitaire dienstverlening in de breedste zin van het woord. In het kader van haar werving & selectie en interim-dienstverlening fungeert Your Next Workplace als een vacature-platform waar daarnaast werkgevers de mogelijkheid wordt geboden om zich als bedrijf te profileren.

Vanzelfsprekend heeft Your Next Workplace als vacature-platform te maken met vertrouwelijke informatie (persoonsgegevens) en de verwerking daarvan. Als u ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie enkel en alleen gebruiken overeenkomstig ons privacy-beleid, dat is opgesteld conform de heersende privacywetgeving. Your Next Workplace verzamelt dan ook alleen persoonsgegevens die door u vrijwillig worden verstrekt. Het belangrijkste doel van de gegevensverzameling is het zo goed mogelijk kunnen uitoefenen van onze dienstverlening, in de breedste zin van het woord. Daarnaast dienen de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens tot het uitvoeren van gerichte informatieverstrekking waaronder marketing. Dit Privacy Statement dient ter verduidelijking zodat u altijd op de hoogte bent van de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken, eventueel delen en ten slotte hoe we uw gegevens beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Your Next Workplace verzamelt alleen persoonsgegevens indien u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld als reactie op een openstaande vacature. De ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u deze ter beschikking hebt gesteld, tenzij wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen. Indien door ons aanvullende informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan altijd op de hoogte gesteld.

Your Next Workplace verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens inzake ras, politieke of religieuze gezindheid, levensovertuiging, seksuele geaardheid/voorkeur of gezondheid) tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Het automatisch verzamelen van persoonsgegevens

Your Next Workplace maakt gebruik van cookies t.b.v. functioneel en technisch beheer. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over uw gedrag op de website die u bezoekt (bijvoorbeeld welke pagina’s u hebt bekeken en welke gegevens u hebt ingevuld). De website-eigenaar kan deze informatie gebruiken als u de site opnieuw bezoekt. Daarnaast maken wij gebruik van web-statistieken om bijvoorbeeld bezoekersaantallen van onze website in kaart te brengen. Deze gegevens, welke worden geanonimiseerd, dienen naast het verbeteren van de functionaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening ook voor het monitoren van marketingactiviteit.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van functionele en technische cookies. Deze zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden en kunnen dan ook niet worden geblokkeerd. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en het aanpassen van de website aan de door u gebruikte browser.

Andere vormen van verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens ook vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of indien u op een andere wijze aangeeft geïnteresseerd te zijn in een vacature of overige dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen en u, afhankelijk van uw interessegebied, vragen om het gericht verstrekken van persoonsinformatie indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Hierbij wordt altijd dit Privacy Statement in acht genomen.

2. Doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van advisering, projectbegeleiding, training & ontwikkeling en recruitment- en capaciteitsbemiddeling.

Hierdoor kunnen we u informatie verstrekken over onze dienstverlening en deze beter afstemmen op uw wensen. De informatieverstrekking kan bestaan uit de verzending van nieuwsbrieven en bijvoorbeeld uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten die voor u interessant kunnen zijn, echter uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). Your Next Workplace verwerkt persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten. Daarnaast dient de verwerking van persoonsgegevens voor het onderhouden van de zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een opdrachtovereenkomst. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

In verband met openstaande vacatures, dienen uw persoonsgegevens ter beoordeling van uw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met een vast of tijdelijke arbeidsrelatie dan wel inzicht in testresultaten, referentiechecks, en social media. In sommige gevallen is de gegevensverwerking noodzakelijk om tot een opdrachtbevestiging bij een opdrachtgever te komen en deze te onderhouden en na te komen (bijvoorbeeld pre-employment screening). Ten slotte is registratie en verwerking noodzakelijk voor naleving van wet- en regelgeving (waaronder arbeids-, fiscale en sociale wetgeving).

3. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Your Next Workplace deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt in dat geval op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd onder 2.

In geen enkel geval zal Your Next Workplace uw gegevens aan derden doorgeven ten behoeve van haar direct-marketingdoeleinden.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Your Next Workplace bewaart gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen echter – geanonimiseerd – eventueel langer worden bewaard voor bijvoorbeeld statistische doeleinden.

5. Keuzevrijheid

In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Your Next Workplace kan u desalniettemin verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zodat wij u de gevraagde dienst kunnen verlenen, u kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstverlening en door ons te organiseren evenementen en informatiebijeenkomsten.

Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de in de aangeboden communicatie-uitingen vermelde instructies. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben om uw afmeldingsverzoek te kunnen verwerken.

6. Beveiliging en de integriteit van gegevens

Your Next Workplace heeft fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen en werkt via vastgestelde procedures om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, misbruik, verlies, vernietiging en wijziging. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met deze partijen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Ondanks deze vergaande inspanningen kan de integriteit van de gegevens echter niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen.

Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Your Next Workplace betrokken zijn bij de dienstverlening aan u en degenen die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De mensen die binnen onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van die informatie te handhaven. Ook spant Your Next Workplace zich in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

7. Links naar websites van derden

Wij willen u erop wijzen dat onze website links kan bevatten naar andere websites. Deze websites van derden worden niet onderhouden en beheerd door Your Next Workplace en vallen dus ook niet onder het regime van dit Privacy Statement. De privacyverklaringen van websites van derden kunnen verschillen van dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om het privacybeleid van andere websites dan die van Your Next Workplace te raadplegen voordat u op websites van derden persoonsgegevens verstrekt.

8. Kinderen

Onze sites en dienstverlening zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar.

9. Wijzigingen in dit beleid

Your Next Workplace kan dit Privacy Statement om uiteenlopende redenen aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die onder aan deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Privacy Statement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

10. Inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens en vragen inzake het Privacy beleid Your Next Workplace

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dat kenbaar maken via privacy@hospitality-group.nl. U kunt dit emailadres ook gebruiken indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van, of inzage in uw persoonsgegevens wenst. Ook als u een vermoeden hebt van een datalek verzoeken wij u dit direct aan ons kenbaar te maken via dit mailadres. Indien u uw persoonsgegevens gerectificeerd of verwijderd wilt zien, kunt u dit kenbaar maken door het sturen van een emailbericht aan info@hospitality-group.nl. Tot slot: wanneer u meent dat uw privacyrechten worden geschonden door Your Next Workplace, dan kunt u daar een klacht over indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die in Nederland toezicht houdt op het verwerken van persoonsgegevens.

11. Algemene informatie

Your Next Workplace is een initiatief van Hospitality Group. Hospitality Group is de handels- en concernnaam van Hospitality Group BV en haar dochterondernemingen. Verwijzingen in bovenstaand Privacy Statement naar ‘wij’ of ‘Your Next Workplace’ betreffen altijd Hospitality Group BV en de aan haar gelieerde dochterondernemingen. Hospitality Group BV is gevestigd aan de Nijverheidsweg-Noord 78A, 3812PM, Amersfoort. Hospitality Group BV is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 70304289.